KARDIO

METABOLIZAM FOLATA

Poremećeni metabolizam folata uslovljava povišen nivo homocisteina u plazmi, što dovodi do brojnih zdravstvenih problema. Prethodna istraživanja su potvrdila da postoji gen koji kodira enzim mettilentetrahidrofolat reduktaza (MTHFR), a koji učestvuje u metabolizmu folata (vitamin B9) i sintezi esencijal - nih aminokiselina.

Varijante ovog MTHFR gena povezane su sa poremećenim metabolizmom folata i povišenim nivoom homocisteina u plazmi i time do brojnih zdravst - venih problema. Najčešći polimorfizmi su MTHFR677 i MTHFR1289 . Dokazano je da genotip T/T (MTHFR677) ukazuje na umereno povećani rizik za hiperho - mocisteinemiju (povećan nivo homocisteina). Naime prisustvo C baze na po - ziciji 677 (normalni alel) uslovljava sintezu alanina, dok prisustvo T baze na is - toj poziciji dovodi do sinteze valina, što dovodi do proizvodnje termolabilnog i kapacitetom redukovanog MTFHR enzima. Pored toga, u slučaju kombinacije genotipa CT (MTHFR677) sa genotipom A/C (MTHFR1298) utvrđen je povećani rizik za hiperhomocisteinemiju.ACE-ANGIOTENZIN KONVERTUJUĆI ENZIM

Molekularna genetika hipertenzije ide u nekoliko smerova i dovela je do otkrivanja gena vezanih za ATP-azu i mehanizam poremećenog membranskog transporta katjona, zatim renin-angiotenzinski sistem, kateholamine kao va - zokonstriktore i vazodiletatore. Zajedno sa genetičkim i sredinski faktori deluju na razvoj hipertenzije. U renin-angiotenzinskom sistemu, renin je proteolitički enzim koji se sintetiše u jukstaglomerularnim ćelijama bubrega i izlučuje u cirkulaciju. Angiotenzinogen koji se sintetiše u jetri delovanjem renina prelazi u inaktivni prohormon angiotenzin I. ACE (angiotenzin-converting enzyme) ima dvostruku funkciju: hidrolitički odcepljuje dipeptid-histidil-leucin iz angitenzina I stvarajući angiotenzin II koji ima neposredno vazokonstriktivni efekat, a deluje i na lučenje aldosterona. u saradnji sa SYNLAB GmbH | www.synlab.com Načelnik laboratorije za biohemiju i hematologiju Mr. Ph Dragana Milić – medicinski biohemičar Načelnik laboratorije za mikrobiologiju Prof. Dr Milena Švabić-Vlahović – spec. mikrobiologije Načelnik laboratorije za genetiku Dr Tanja Lalić – molekularni biolog Načelnik laboratorije za histopatologiju Doc. Dr Dejan Oprić – spec. histopatologije labor ator ijsk a dijag nostik a STRUČNI TIM AQUALAB Plus LABORATORIJA: AQUALAB Plus LABORATORIJA kao i uvek, ide u korak sa dešavanjima u medicini! Navedene visokospecifične analize radimo u našoj genetskoj labora - toriji. Za sva dodatna pitanja, savete ili konsultacije možete nas dobiti na tele - fone naše koleginice Ivane Buzadžić , molekularnog biologa, specijaliste gene - tike 063/455-956 ili CENTRALNE LABORATORIJE koja radi NON-STOP 00-24h , a nalazi se na Slaviji, Kneginje Zorke 30, 011/244-1551, 063/214-035 i na još 10 lokacija koje možete videti na našoj web strani www.aqualab.rs . LA BORA TORIJE V AŠE PORODICE SVE ANALIZE NA JEDNOM MESTU Angiotenzin II ima ulogu u proliferaciji glatkih mišićnih ćelija jer se inhibici - jom stvaranja angiotenzina II suprimira rast arterijske lezije. ACE- delecioni alel povezan je sa aktivnošću ACE u plazmi, limfocitima i kardijalnom tkivu. Uočena je prevalenca genotipa ACE D/D kod pacijenata sa anamnezom infarkta miokarda, hipertrofije levog ventrikula, kod pacijenata u poslednjem stadijumu ishemijske kardiomiopatije, kod pacijenata sa koronar - nom, šećernom bolešću, arterijskom hipertenzijom i bubrežnom bolesti.